Share code reg acc shopee mail số lượng lớn (bản free)


Posted on 09-04-2018, in Categories: Share-code, imacros,


Đây là tool reg acc shopee bán 300k giờ mình xin free cho các bạn nào thật sự cần nó vì free nên sẽ ko sp nhé demo video :

 

Code gồm các phần chính là get mail reg acc qua mail và vượt captcha

phần vượt captcha có liên quan tới thông tin cá nhân nên minh sẽ ko share nhé.

các bạn tạo 1 file tên #getmail.iim 

điền code dưới vào file vừa tạo :


VERSION BUILD=8970419 RECORDER=FX
SET !ERRORIGNORE NO
SET !TIMEOUT_PAGE 120
TAB T=1
CLEAR
URL GOTO=
https://10minutemail.org/address.api.php
 


Tiếp theo chúng ta cần tạo lệnh request tới mail này để get mail dễ dàng hơn đỡ tốn dung lượng load lại trang : 

Tạo 1 file js để chạy code điền code sau đây vào:


iimPlay("#getmail.iim") // load file lúc nảy
iimPlay("CODE:WAIT SECONDS=10") // chờ 10 giây
let url = "https://10minutemail.org/address.api.php" ;
        let request = Components.classes["@mozilla.org/xmlextras/xmlhttprequest;1"]
                  .createInstance(Components.interfaces.nsIXMLHttpRequest);
    request.onload = function(aEvent) {
      code0 = aEvent.target.responseText;
      code0 = code0.slice(code0.indexOf('mail_get_mail":"')+15,code0.length);
      code0 = code0.slice(1,code0.indexOf('","mail_get_host')); 
          next(code0);  
    }
    request.open("GET", url, false);
    request.send(); //
thực hiện lệnh get mail
    iimDisplay(code0); // show mail vừa get 


Tiếp theo ta dán code reg shopee vào dưới đoạn code vừa nảy và code thêm phần random mật khẩu nữa nhé :


var letters = ['a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','w','x','y','z'];
var randompass = '';
for(var i = 0; i < 12; i++)
{
randompass += letters[parseInt(Math.random() * 25)]
};

var shopee;
shopee =  "CODE:";
shopee +=  "SET !ERRORIGNORE NO" + "\n"; 
shopee +=  "SET !TIMEOUT_PAGE 120" + "\n"; 
shopee +=  "TAB T=1" + "\n"; 
shopee +=  "WAIT SECONDS=1.25" + "\n"; 
shopee +=  "URL GOTO=https://shopee.vn/" + "\n"; 
shopee +=  "WAIT SECONDS=1.25" + "\n"; 
shopee +=  "TAG POS=1 TYPE=LI ATTR=TXT:Đăng<SP>ký" + "\n"; 
shopee +=  "WAIT SECONDS=1.25" + "\n"; 
shopee +=  "TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Đăng<SP>kí<SP>bằng<SP>Email" + "\n"; 
shopee +=  "WAIT SECONDS=1.25" + "\n"; 
shopee +=  "TAG POS=2 TYPE=INPUT:TEXT ATTR=* CONTENT="+ code0 + "\n"; 
shopee +=  "WAIT SECONDS=0.25" + "\n"; 
shopee +=  "TAG POS=3 TYPE=INPUT:TEXT ATTR=* CONTENT=lnd"+randompass + "\n"; 
shopee +=  "WAIT SECONDS=0.25" + "\n"; 
shopee +=  "SET !ENCRYPTION NO" + "\n"; 
shopee +=  "TAG POS=1 TYPE=INPUT:PASSWORD ATTR=* CONTENT=Pass"+randompass + "\n"; 
shopee +=  "WAIT SECONDS=0.25" + "\n"; 
shopee +=  "TAG POS=2 TYPE=INPUT:PASSWORD ATTR=* CONTENT=Pass"+randompass + "\n"; 
shopee +=  "WAIT SECONDS=0.25" + "\n"; 
shopee +=  "TAG POS=4 TYPE=INPUT:TEXT ATTR=* CONTENT="+codecatpcha + "\n"; 
shopee +=  "WAIT SECONDS=0.25" + "\n"; 
shopee +=  "TAG POS=2 TYPE=BUTTON ATTR=TXT:Đăng<SP>ký" + "\n";
shopee +=  "WAIT SECONDS=5.25" + "\n";
shopee +=  "TAG POS=1 TYPE=BUTTON ATTR=TXT:Đăng<SP>nhập<SP>Ngay" + "\n";
shopee +=  "WAIT SECONDS=0.25" + "\n";
shopee +=  "TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:Tài<SP>khoản<SP>của<SP>tôi" + "\n";
shopee +=  "WAIT SECONDS=0.25" + "\n";
iimPlay(shopee)
var Cookiedata = "ldn"+randompass+","+randompass+","+code0;   
var saveCookie;
saveCookie = "CODE:";
saveCookie += "SET !EXTRACT {{outCookie}}" + "\n";
saveCookie += "SAVEAS TYPE=EXTRACT FOLDER=D:\\shopee FILE=fullclone.txt" + "\n";
iimSet("outcookie", Cookiedata);
iimPlay(saveCookie);
iimPlay("CODE:WAIT SECONDS=30");


 


Tags:

admin

"Tôi không phải là dân lập trình chuyên nghiệp bởi kinh nghiệm mà tôi có được không nhiều, hầu hết các code mà tôi đã từng edit code cũng không là bao, tôi nhận thấy mình chỉ là một người yêu thích lập trình và chia sẻ mà thôi..."


Về Tôi

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

Social Media Network