Share code imacros lấy danh sách thành viên group


Posted on 09-20-2018, in Categories: Share-code, imacros,


 

Danh sách sẽ được lưu mục download của imacros mặc định nếu chưa set đường dẫn data nhé.


for(k=0;k<100;k++)
{var xem;
xem =  "CODE:";
xem +=  "TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:Xem<SP>thêm" + "\n"; 
iimPlay(xem);
}
var txt="";e=window.document.getElementsByClassName("fsl fwb fcb");
for(var i=0; i<e.length; i+=1) {
    h=e[i].getElementsByTagName("a");
for(var j=0; j<h.length; j+=1){v=h[j].getAttribute("data-hovercard").split("=");m=v[1].split("&");if(m[0]) txt+=m[0]+"\n"
}
};
var uid_group = txt ;
var saveuid;
saveuid = "CODE:"
saveuid += "SET !EXTRACT {{100003241443637}}" + "\n";
saveuid += "SAVEAS TYPE=EXTRACT FOLDER=* FILE=uid.txt" + "\n";
iimSet("100003241443637",uid_group);
iimPlay(saveuid);
iimDisplay(" Đã lưu UID thành viên trong group ra file txt mục download");

 


 

 


Tags:

admin

"Tôi không phải là dân lập trình chuyên nghiệp bởi kinh nghiệm mà tôi có được không nhiều, hầu hết các code mà tôi đã từng edit code cũng không là bao, tôi nhận thấy mình chỉ là một người yêu thích lập trình và chia sẻ mà thôi..."


Về Tôi

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

Social Media Network