Share code đánh giá có nội dung lên fanpage facebook


Posted on 07-02-2018, in Categories: Share-code,


Mih dùng code này để chạy dịch vụ đánh giá page có nội dung đã lâu nên giờ không dùng nữa các bạn có thể code lại để nhập số lượng lớn nhé, mình không share code full chỉ share cái cần thiết lên rồi các bạn thíc code như nào tùy mỗi người, đây là code nhé !

<?php 
session_start();
$cookie= 'dán cookie ở đây';
if($cookie){
$rate = '5';
$noidung = 'nội dung đánh giá';
$uid = 'uid chứa token';
$idpage= 'idpage';
$url = curl("https://www.facebook.com/".$idpage."/reviews",$cookie);
     if(preg_match('#name="fb_dtsg" value="(.+?)"#is',$url, $_puaru))
    {
        $fb_dtsg = $_puaru[1];
    }
else{
echo'ERROR';
}
post_data("https://www.facebook.com//ajax/pages/review/add?mechanism=inline_rating&send_reviews_feed_markup=1&dpr=1","fb_dtsg=".$fb_dtsg."&id=".$idpage."&ref=page_review_tab&id_to_replace=&source=11&rating=".$rate."&note_message=".urlencode($noidung)."&audience[8787770733][value]=80&done_button=1&__user=".$uid."&__a=1&__dyn=5V4cjJKcFoHxp2u5bGyai9FxqeCwDKEyGgS8VpQC-CGgqx-5RzoaqhEnUF7yWCHxCEjCyEnCQ22cyWDyUJu9x2axuF8WVpeuUG4WgPxWi5WDokzUhyKdyUrBJ4hfzLhebx11rDAyF8O49e5ode5poG9J4y8GudAx6czocom-9xfAUCqQm6EvGfCCgWrx2-9yEoDgjxmul3opAxOdyFE-5oV6x6WLBx11yhu9K9BmFpEHEyOKEZd0xkHy89V8KVF8-8gOnQFETwPxC4eby9o_WUWiQmUS4oBeEWbAzd2aQnByLHyF-23Rh8GmmiChz9C8xGh4yESQ9BK4pUV1bCxe9yEgCzkq9yu44aGGDz98pz9F6il4g&__req=bl&__be=1&__pc=PHASED%3ADEFAULT&__rev=3882899&jazoest=26581698910887857110999100665865817088100104771068811774114&__spin_r=3882899&__spin_b=trunk&__spin_t=1525658197",$cookie);
} else {
echo 'ERROR';
}
function curl($url,$cookie)
{
    $ch = @curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
    $head[] = "Connection: keep-alive";
    $head[] = "Keep-Alive: 300";
    $head[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7";
    $head[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5";
    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.14');
    curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, '');
    curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookie);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
        'Expect:'
    ));
    $page = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
    return $page;

function post_data($site,$data,$cookie){
    $datapost = curl_init();
    $headers = array("Expect:");
    curl_setopt($datapost, CURLOPT_URL, $site);
    curl_setopt($datapost, CURLOPT_TIMEOUT, 40000);
    curl_setopt($datapost, CURLOPT_HEADER, TRUE);
    curl_setopt($datapost, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
    curl_setopt($datapost, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
    curl_setopt($datapost, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36');
    curl_setopt($datapost, CURLOPT_POST, TRUE);
    curl_setopt($datapost, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
    curl_setopt($datapost, CURLOPT_COOKIE,$cookie);
    ob_start();
    return curl_exec ($datapost);
    ob_end_clean();
    curl_close ($datapost);
    unset($datapost); 
} ?>

 


Tags:

admin

"Tôi không phải là dân lập trình chuyên nghiệp bởi kinh nghiệm mà tôi có được không nhiều, hầu hết các code mà tôi đã từng edit code cũng không là bao, tôi nhận thấy mình chỉ là một người yêu thích lập trình và chia sẻ mà thôi..."


Về Tôi

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

Social Media Network