Share code chuyển cookie sang token từ codefb.com


Posted on 08-13-2018, in Categories: Share-code,


Tạo file php tên bất kì bạn muốn và dán đoạn code này vào :

Cách dùng : link domain.com/tenfile.php?token=xxx

Dán token ở xxx là dc nhé

<?php
$str = $_GET['token'];
$str = str_replace( ';', '; ', $str );
$cookie = $str;
$url = curl("https://www.facebook.com/me",$cookie);
if(preg_match('/access_token:"(.+?)",/s',$url,$_nobita)){
        $access_token = $_nobita[1];
        echo $access_token;
    }
else{
echo $c='Cookie die | '.$cookie;
}
   function curl($url,$cookie)
{
    $ch = @curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
    $head[] = "Connection: keep-alive";
    $head[] = "Keep-Alive: 300";
    $head[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7";
    $head[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5";
    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.14');
    curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, '');
    curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookie);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
        'Expect:'
    ));

  $page = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
    return $page;


?>


Tags:

admin

"Tôi không phải là dân lập trình chuyên nghiệp bởi kinh nghiệm mà tôi có được không nhiều, hầu hết các code mà tôi đã từng edit code cũng không là bao, tôi nhận thấy mình chỉ là một người yêu thích lập trình và chia sẻ mà thôi..."


Về Tôi

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

Social Media Network