share code check proxy có bị block bởi api facebook hay không (php)


Posted on 09-15-2018, in Categories: Share-code,<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>code</title>
</head>
<body>
<?php
$token='';
$postid  = '1751070931677605'; //
  $noi_dung='<3  
  '.rand(1,10000).'
  '.date('d/m/Y - H:i:s', time()).'
  ';
    $stickerid =  ['184002505550738','184002745550714','184002922217363','184003345550654','184023658881956','184003438883978','184568445494144','184570625493926','184571022160553','184023735548615','184568315494157','184571368827185','184568682160787','184569952160660','184003212217334','184570488827273','184570088827313','184570198827302','184570725493916','184022932215362','184570885493900','184571475493841','184571208827201','184002655550723']; 
    $idsticker = $stickerid[rand(0,count($stickerid)-1)];
    $link = json_decode(auto('https://graph.fb.me/' . $postid . '/comments?attachment_id='.$idsticker.'&access_token='.$token.'&message='. urlencode($noi_dung) . '&method=post'), true);
    echo $data= $link['id'];    
    function getRandomUserAgent(){
    $userAgents = array(
        'Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/48 (like Gecko) Safari/48',
        'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36',
        'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36',
        'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36',
        'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36',
        'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36',
        'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36',
        'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
        'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
        'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36',
        'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36',
        'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36',
        'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 Safari/537.36',
        'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36',
        'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.63 Safari/537.36',
        'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36',
        'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.65 Safari/537.36',
        'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36',
        'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
        'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
        'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0',
        'Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13F69 Safari/601.1',
        'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7',
        'Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1',
        'Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Safari/602.1',
        'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.2 Safari/603.3.8',
        'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_3) AppleWebKit/601.4.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.3 Safari/601.4.4',
        'Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Safari/602.1',
        'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/602.4.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0.3 Safari/602.4.8',
        'Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13E188a Safari/601.1',
        'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.1 Safari/603.1.30',
        'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/601.5.17 (KHTML, like Gecko) Version/9.1 Safari/601.5.17',
        'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.1 Safari/603.2.4',
        'Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13G36 Safari/601.1',
        'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_5) AppleWebKit/601.6.17 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.1 Safari/601.6.17'
    );
    return $userAgents[array_rand($userAgents)];
}
function auto($url) {
$proxy = '';  // ip
$port =  '';   // port    
$waitTimeoutInSeconds = 1; 
if($fp = fsockopen($proxy,$port,$errCode,$errStr,$waitTimeoutInSeconds)){   
   echo "Working";
} else {
   echo "Dead";

fclose($fp);
   $timeout = 5; 
   $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT,getRandomUserAgent());
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYTYPE, 'HTTP');
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout); 
    curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxy);  
    curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYPORT, $port);  
   curl_setopt_array($ch, array(
      CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 5,
      CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
      CURLOPT_URL            => $url,
      )
   );
  echo $result = curl_exec($ch);
   curl_close($ch);
   return $result;
}
    ?>
</body>
</html>


 


Tags:

admin

"Tôi không phải là dân lập trình chuyên nghiệp bởi kinh nghiệm mà tôi có được không nhiều, hầu hết các code mà tôi đã từng edit code cũng không là bao, tôi nhận thấy mình chỉ là một người yêu thích lập trình và chia sẻ mà thôi..."


Về Tôi

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

Social Media Network