Share api ussv dùng request để cài nhanh trên site


Posted on 08-22-2018, in Categories: Share-code,


 Tạo 1 file demo.php chứa các function  để test nhé, tạo thêm file khác để chạy request  ví dụ api cài gói vipview :

Nhớ dùng hàm if(isset($_GET['đối tượng']) đề phù hợp từng cái nhé, mih ko viết chi tiết dài dòng quá :))
 

$urlu = 'https://domain.com/demo.php?uid='.$id.'&viewers='.$goi.'&e='.$note.'&month='.$mo.'&uss_token='.$uss_token
$data1 = request($urlu); 
$wizards = json_decode($data1, true); // cần show ra gì thì từ đây code tiếp nhé

function api($uid,$viewers,$month,$note,$uss_token) {
    $headers2 = array();
    $headers2[] = 'expect-ct: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"';
    $data ='uid='.$uid.'&viewers='.$viewers.'&month='.$month.'&viewers_auto_smart=true&note='.$note.'&uss_token='.$uss_token;
    $c = curl_init();
    curl_setopt($c, CURLOPT_URL, "https://uss-like.ussv.net/api/tools/lstream.php?action=orderVip"); 
    curl_setopt($c, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,false);
    curl_setopt($c, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,false);
    curl_setopt($c, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);  
    curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($c, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers2);
    curl_setopt($c,CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($c,CURLOPT_POSTFIELDS,$data);
     $page = curl_exec($c);
    curl_close($c);
}
function apishow($uid,$uss_token) {
    $headers2 = array();
    $headers2[] = 'expect-ct: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"';
    $data = 'uss_token='.$uss_token;
    $c = curl_init();
    curl_setopt($c, CURLOPT_URL, "https://uss-like.ussv.net/api/tools/lstream.php?action=getOrdersVip&status=0"); // show
    curl_setopt($c, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,false);
    curl_setopt($c, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,false);
    curl_setopt($c, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);  
    curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($c, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers2);
    curl_setopt($c,CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($c,CURLOPT_POSTFIELDS,$data);
    $page = curl_exec($c);
    $wizards = json_decode($page, true);
    mysql_query("UPDATE apiview SET   `idussv`= '".$wizards['orderId']."' WHERE `idfb` = '" . mysql_real_escape_string($uid) . "'");
    echo $wizards['data'][0][id];
    curl_close($c);
}
function apidel($idu,$uss_token) {
    $uss_tokenz='nhập token ở đây';
    $headers2 = array();
    $headers2[] = 'expect-ct: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"';
    $data ='orderId='.$idu.'&uss_token='.$uss_tokenz;
    $c = curl_init();
    curl_setopt($c, CURLOPT_URL, "https://uss-like.ussv.net/api/tools/lstream.php?action=cancelOrderVip"); // xóa
    curl_setopt($c, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,false);
    curl_setopt($c, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,false);
    curl_setopt($c, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);  
    curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($c, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers2);
    curl_setopt($c,CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($c,CURLOPT_POSTFIELDS,$data);
   echo $page = curl_exec($c);
    $wizards = json_decode($page, true);
    curl_close($c);
}
function apiupview($idu,$viewers_new,$uss_token) {
    $headers2 = array();
    $headers2[] = 'expect-ct: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"';
    $data ='orderId='.$idu.'&viewers_new='.$viewers_new.'&uss_token='.$uss_token;
    $c = curl_init();
    curl_setopt($c, CURLOPT_URL, "https://uss-like.ussv.net/api/tools/lstream.php?action=upgradeVip"); // nâng gói view min 60,000
    curl_setopt($c, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,false);
    curl_setopt($c, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,false);
    curl_setopt($c, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);  
    curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($c, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers2);
    curl_setopt($c,CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($c,CURLOPT_POSTFIELDS,$data);
   echo $page = curl_exec($c);
    $wizards = json_decode($page, true);
    curl_close($c);
}

Code request

function request($url)
{
    if (!filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL)) {
        return FALSE;
    }
    
    $options = array(
        CURLOPT_URL => $url,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => TRUE,
        CURLOPT_HEADER => FALSE,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => TRUE,
        CURLOPT_ENCODING => '',
        CURLOPT_USERAGENT => 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.87 Safari/537.36',
        CURLOPT_AUTOREFERER => TRUE,
        CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 15,
        CURLOPT_TIMEOUT => 15,
        CURLOPT_MAXREDIRS => 5,
        CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 2,
        CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0
    );
    $ch = curl_init();
    curl_setopt_array($ch, $options);
    $response  = curl_exec($ch);
    $http_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
    curl_close($ch);
    unset($options);
    return $http_code === 200 ? $response : FALSE;
}

 


Tags:

admin

"Tôi không phải là dân lập trình chuyên nghiệp bởi kinh nghiệm mà tôi có được không nhiều, hầu hết các code mà tôi đã từng edit code cũng không là bao, tôi nhận thấy mình chỉ là một người yêu thích lập trình và chia sẻ mà thôi..."


Về Tôi

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

Social Media Network